Hướng Dẫn Chi Tiết  Fake IP Giả Lập Android  

1. Fake Ip Cho Giả Lập Android Sử dụng phần mềm : Oxy Proxy Manager 

2. Fake Ip Cho Giả Lập Android Sử dụng phần mềm : College Proxy

3. Fake Ip Cho Giả Lập Android Sử dụng phần mềm : Proxy Tunnel