SPACE Fake IP cho từng Giả Lập Andoird


Video Giới Thiệu  :

Hướng dẫn cài đặt và add Proxy vào Tool : 

  2. Host:port:username:pass

Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh :

+ Lưu ý : Buộc phải bật kết nối ADB trong giả lập đối vs Ldplayer 
Bật Adb Ldplayer : 

+ Hướng dẫn add đường dẫn và chọn chương trình giả lập  :